Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://piwkamiennagora.pl/ oraz Biuletynu Informacji Publicznej (https://piwkamiennagora.bip.gov.pl/)

Data publikacji strony internetowej: 13.11.2017r.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej : 20.03.2020r

Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej: 12.10.2017r.

Data ostatniej dużej aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej: 12.10.2017r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać
ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą odpowiedzialną jest: Gabriela Fila, adres poczty elektronicznej g.fila@piwkamiennagora.pl, tel: 75 743 02 64 (od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze znajduje się na pierwszym piętrze budynku Państwowej Straży Pożarnej
w Kamiennej Górze  przy ul. Wałbrzyskiej 2c, 58-400 Kamienna Góra:

Do budynku prowadzi jedno wejście, wyposażone w opisany domofon, przez które, możliwy jest wjazd wózków inwalidzkich do korytarza na parterze( na poziomie gruntu).

Budynek jest piętrowy, z komunikacją pionową bez wind za pomocą schodów. Komunikacja pozioma- korytarz o szerokości 2,70 m bez barier.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalet na parterze. Toalety na piętrze nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności tłumacza języka migowego  w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z istniejącymi barierami architektonicznymi rekomendowany jest alternatywny sposób obsługi klienta niepełnosprawnego . Po poinformowaniu telefonicznym lub przy użyciu domofonu , istnieje możliwość obsługi klienta indywidualnie w korytarzu przy wejściu do budynku (na poziomie gruntu ).

Ponadto z uwagi na obecny stan epidemiologiczny, w budynku i pomieszczeniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamiennej Górze  zaleca się stosowanie własnych maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcję rąk przy użyciu preparatu znajdującego się na korytarzu oraz przy wejściu do Inspektoratu.

Skip to content