Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze, ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra;.
2. Z Administratorem można się kontaktować:

 1. telefonicznie pod numerem: 75 743 02 64;
 2. mailowo na adres skrzynki: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl

3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5. W szczególności Administrator będzie przetwarzał Państwa dane zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 2. ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 3. ustawą dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 4. ustawą dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 5. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 6. ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
 7. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 8. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Państwo zwracacie się do Administratora.
7. Państwa dane mogą być przekazane:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe wyłącznie dla Administratora.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

Skip to content