Powiatowy lekarz weterynarii w Kamiennej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Praca w terenie.
Kontakt ze zwierzętami (kontrole w gospodarstwach).
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) – brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt; ochroną zwierząt; przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich; działalnością podmiotów sektora akwakultury; nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem; nadzorem nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich Unii Europejskiej; kontrolą gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności;
 • Przygotowywanie projektów opinii wydawanej na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji.
 • Aktualizacja wpisów do rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES.
 • Udział w tworzeniu planów rzeczowo – finansowych w zakresie kompetencji.
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki dotyczącej działalności zespołu zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie BSE/TSE.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Ważne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów)
 • Znajomość prawa administracyjnego w zakresie podstawowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w pracy w administracji
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy (kat. B)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna Góra
  W godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piwkamiennagora.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane osobom trzecim
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Skip to content