Powiatowy lekarz weterynarii w Kamiennej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności.

UWAGA! Zatrudnienie na stanowisko pracy od dnia 01 października 2018 r.

WARUNKI PRACY

Zatrudnienie na zastępstwo pod nieobecność pracownika.
Wymiar etatu: 1.0
Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Praca w terenie.
Kontakt ze zwierzętami (pobieranie prób do badań laboratoryjnych).
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) – brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, mięczaków i skorupiaków.
 • Prowadzenie spraw związanych z produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Prowadzenie spraw związanych działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Przeprowadzanie niedyskryminujących kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia, w trybie określonym przepisami o weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Opracowywanie i koordynacja powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach.
 • Pobieranie próbek w zakresie: urzędowo przewidzianych badań, w trybie przepisów dotyczących (badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego), badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej i prawa administracyjnego.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego.
 • Ważne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie w pracy w administracji
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna GóraW godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30

 UWAGA! Zatrudnienie na stanowisko pracy od dnia 01 października 2018 r.

Skip to content