Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracyjnych

W zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych – w dziale ds. administracyjnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) – brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań związanych z kompleksową obsługą spraw administracyjnych i kadrowych jednostki;
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem do Służby Cywilnej oraz prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji pracowniczej;
 • Prowadzenie spraw dotyczących zakładowej składnicy akt, współpraca w tym zakresie z archiwistą w celu prawidłowego zabezpieczenia wytworzonej dokumentacji;
 • Prowadzenie sekretariatu powiatowego lekarz weterynarii;
 • Prowadzenie spraw związanych z BHP w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, przydziału odzieży, badań okresowych.
 • Nadzorowanie remontów, modernizacji, konserwacji, przeglądów technicznych i prac budowlanych na terenie Inspektoratu;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów i podróży służbowych;
 • Administrowanie budynkami, mieniem i majątkiem Inspektoratu, właściwe jego zabezpieczenie i wykorzystanie, w tym dbałość o sprawność sprzętu i aparatury należących do Inspektoratu poprzez zapewnienie odpowiedniego serwisu;
 • Administrowanie stroną internetową Inspektoratu;
 • Administrowanie platformą ePUAP należącą do Inspektoratu;
 • Obsługa mandatów;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska;
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw;
 • Przygotowywanie projektów pism w zakresie powierzonych zadań;
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji wszelkich upoważnień dla pracowników;
 • Przygotowywanie projektów umów;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Służbie Cywilnej oraz z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Ważne prawo jazdy kat.B (czynne prowadzenie pojazdów).
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe w administracji i dziale kadr
 • Wykształcenie o profilu administracyjnym lub kadrowym.
 • Kursy z zakresu kadr, obsługi sekretariatu, obsługi komputera.
 • Praca w Służbie Cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 marca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna GóraW godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze z siedzibą: ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO oraz Kodeksu Pracy;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji  oraz maksymalnie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak nie podanie wymaganych danych może skutkowac odrzuceniem kandydatury w procesie rekrutacji;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

WZORY OŚWIADCZEŃ
Skip to content