Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny do spraw:

bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: KAMIENNA GÓRA

ADRES URZĘDU: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
WAŁBRZYSKA 2C

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Praca w terenie.
Kontakt ze zwierzętami (pobieranie prób do badań laboratoryjnych).
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) – brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, mięczaków i skorupiaków.
 • Prowadzenie spraw związanych z produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Prowadzenie spraw związanych działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Przeprowadzanie niedyskryminujących kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia, w trybie określonym przepisami o weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Opracowywanie i koordynacja powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach.
 • Pobieranie próbek w zakresie: urzędowo przewidzianych badań, w trybie przepisów dotyczących (badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego), badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej i prawa administracyjnego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Ważne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w pracy w administracji
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy (kat. B)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna Góra
  W godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze z siedzibą: ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra;
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
 • telefonicznie pod numerem: 75 743 02 64;
 • mailowo na adres skrzynki: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl
 1. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu postępowania rekrutacyjnego w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, jako wyrażenie zgody na potrzeby dalszych rekrutacji oraz na potrzeby przetwarzania podanych danych osobowych innych niż wymagane.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie organy publiczne i podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu, wycofania zgody, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
 7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Skip to content