Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy

wymiar etatu: 1/2

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra


WARUNKI PRACY

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) – brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, sporządzanie list płac oraz rozliczanie innych świadczeń pracowników.
 • Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBE.
 • Obsługa Systemu Budżetu Państwa „TREZOR”, obsługa programu „Płatnik”.
 • Bieżąca analiza poniesionych wydatków na zwalczanie chorób zakaźnych, rozliczanie kosztów z podziałem na choroby.
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej i nadzór nad środkami trwałymi.
 • Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań i wykonania budżetu.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08 lutego 2018 r. w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna Góra 

————————————————————————————-

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Skip to content